សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យនៅសហភាពអឺរ៉ុប – Seminar on Real Estate Investment in Europe

សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យនៅសហភាពអឺរ៉ុប – Seminar on Real Estate Investment in Europe

សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យនៅសហភាពអឺរ៉ុប - Seminar on Real Estate Investment in Europe

ចូលរូមសិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យនៅសហភាពអឺរ៉ុប ព្រមទាំងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនទៀត

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ :
🌏http://mercadiacambodia.com/events

ឬអាចទំនាក់ទង់មកកាន់
📱 ទូរស័ព្ទលេខ: (+855)85 565 251 | +855 17 862 262
📧 អុីម៉ែល : info.mercadia@mercan.com
🌏 វេបសាយ: www.mercadiacambodia.com | www.mercan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *